Facebook Share

Share on facebook

พันธกิจ

 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร


2) พัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานและแข่งขันได้


3) สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-611799 โทรสาร 056-611799 e-mail : nfc.pck@nfc.mail.go.th

Copyright © 2013. All Rights Reserved.