Facebook Share

Share on facebook

วิสัยทัศน์

 

แหล่งผลิตข้าวและสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สร้างศักยภาพให้เกษตรกร    มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-611799 โทรสาร 056-611799 e-mail : nfc.pck@nfc.mail.go.th

Copyright © 2013. All Rights Reserved.