Facebook Share

Share on facebook

โครงสร้างอำนาจหน้าที่

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร


นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

 

ฝ่ายอำนวยการ

นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเมษิณี กลิ่นทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาวดี ทักษิณ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 


ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

นายไกรวิทย์ กฤตฤกษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 

 

ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม

นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง

รักษาการ หัวหน้าส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม

นายอภิวัฒน์ โพธิ์มณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

 

 

ส่วนประเมิณและกำกับการบริหารจัดการที่ดี

นางสาวทักษิฌา ขวัญชื่นใจ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

 


สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-611799 โทรสาร 056-611799 e-mail : nfc.pck@nfc.mail.go.th

Copyright © 2013. All Rights Reserved.