Facebook Share

Share on facebook

รับหนังสือร้องทุกข์ฯ เรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้ารับหนังสือร้องทุกข์และร้องขอความช่วยเหลือของเกษตรกร เนื่องด้วยเกษตรกรมีความประสงค์ ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากการท่อระบายน้ำระหว่างคลองข้ามถนนมีขนาดเล็ก

 

จึงทำให้ในฤดูน้ำหลาก น้ำระบายไม่ทัน ทำให้ท่วมที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีเกษตรกร ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ จำนวน 24 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

โดยนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ ได้เข้ารับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรในอำเภอโพทะเล ตำบลท่าขมิ้น หมู่ที่ 5,10,12 และเกษตรกรตำบลทะนง หมู่ที่ 7 ได้รวมตัวกันร้องทุกข์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ได้ร้องทุกข์และร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากในฤดูฝนน้ำจะล้นคันคลองเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย เพราะท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก จึงทำให้น้ำระบายไม่ทัน จึงร้องขอความช่วยเหลือให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำทางระบายน้ำให้เกษตรกรใหม่ หรือขยายช่องทางระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ขับเคลื่อนแก้ไขประเด็นปัญหา 5 ด้านให้กับเกษตรกร โดยปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เป็นประเด็นหนึ่งที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ถ้าเกษตรกรไม่มีปัญหาแหล่งน้ำในการทำการเกษตรกรรม ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไม่เกิดปัญหาทางการเกษตรตามมา

คลิกลิงค์เพื่อรับชม

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-611799 โทรสาร 056-611799 e-mail : nfc.pck@nfc.mail.go.th

Copyright © 2013. All Rights Reserved.