Facebook Share

Share on facebook

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-611799 โทรสาร 056-611799 e-mail : nfc.pck@nfc.mail.go.th

Copyright © 2013. All Rights Reserved.