Facebook Share

Share on facebook

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเป็นเลขาที่ประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจาก เกษตรจังหวัดพิจิตร พาณิชย์จังหวัดพิจิตร ชลประทานจังหวัดพิจิตร และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกร และนำแนวทางดังกล่าวไปขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ต่อไป

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ 056-611799 โทรสาร 056-611799 e-mail : nfc.pck@nfc.mail.go.th

Copyright © 2013. All Rights Reserved.